За вас родители

I. Дневен режим:

Начален час на сутрешен прием : 7.00ч.

Краен час за изпращане на децата за деня: 18.00ч.

 

ВРЕМЕВО РАЗПИСАНИЕДЕЙНОСТИ
7:00ч. – 8:15ч.·        Прием на деца

·        Дейности по избор на детето

8:15ч. – 8:30ч.·        Сутрешно раздвижване
8:30ч. – 9:00ч.·        Сутрешна закуска
9:10ч. – 9:25ч.·        Педагогическа ситуация
9:25ч. – 9:35ч.·        Подвижни игри
9:40ч. – 9:55ч.·        Педагогическа ситуация
10:00ч. – 10:30ч.·        Втора закуска – плод
10:30ч. – 11:40ч.

 

·        Игри на открито

·        Сюжетни игри

·        Дейности по избор

11:30ч. – 12:00ч.·        Обяд
12:00ч. – 12:45ч.·        Подготовка за сън
12:45ч. – 15:30ч.·        Следобеден сън / отдих
15:45ч. – 16:00ч.·        Подвижни игри
16:00ч. – 16:30ч.·        Следобедна закуска
16:30ч. – 18:00ч.·        Допълнителни дейности организирани от учителя

·        Дейности по избор на детето

·        Изпращане на децата

II. Школи:

 • Народни танци – ръководител Живка Янева
 • Футбол – футболен клуб „Звездичка“
 • Арт дизайн

III.   Преференции такси:

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и за детски ясли, детски градини за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги

 • Общинският съвет определя таксите за ползване на детски ясли, детски градини
 • Таксите за ползване на детски ясли, детски градини се заплащат от родителите или настойниците до 10-то число на месеца следващ месеца, за който се дължат.
 • При ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или настойниците, подават декларация до детското заведение (детска ясла). Декларацията, придружена с необходимите документи доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя (настойника).
 • Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини (регламентирани със заповед на Кмета), както и при отсъствие на детето за периода от 1 юни до 31 август. При присъствие на детето в детската градина в периода от 1 юни до 31 август се заплаща съответната диференцирана такса по видове детски заведения на присъствен ден.
 • При отсъствие на децата, диференцирана такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие че родителите са уведомили писмено директора на детското заведение (детска ясла) с молба или медицински документ, представен до 3 (три) дни от издаването му.

 

Не се заплаща такса за детски ясли и детски градини за:

 1. Децата, на които един от родителите е със 70%  и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 2. Деца сираци.
 3. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 4. Трето и следващо дете на многодетни родители, при условие че три от децата не са навършили пълнолетие. Последните заплащат такса за първото дете в цял размер, а за второто – в половин размер от цялата такса.

 

Необходими документи за освобождаване от такса:

 1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.1, т.1.
 2. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 1, т.2.
 3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.1, т.3.
 4. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по т.1, ал.4.

 

Таксата се заплаща с 50% намаление за:

 1. Деца-близнаци;
 2. Деца-полусираци;
 3. Деца, чиито родители са студенти – редовно обучение.
 4. Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски ясли (градини), таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление, след подаване на заявление от страна на родител /настойник.
 5. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

 

Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 %:

 1. Копие на акт за раждане на деца-близнаци за случаите по ал.2, т.1.
 2. Копие от акт за смърт на един от родителите за случаите по ал.2, т.2.
 3. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал.2, т.3.
 4. Служебна бележка от друга детска градина (ясла) в случаите по                    ал.2, т.4.
 5. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора сключен с приемното семейство за случаите по ал.2, т.5.

 

Заплащат 75% от месечната такса:

 1. Деца на самотни майки с баща неизвестен;
 2. Деца на родители, чиито доход на семейството е равен или по-нисък от минималната работна заплата на страната.

Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 75%:

 1. Копие на акт за раждане на детето за случаите по ал.3, т.1.
 2. Удостоверение за доход на семейството за случаите по ал.3, т.2.

(10) Копията на документите по ал.7, 8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват от длъжностното лице (ЗАС) в съответното заведение. Копията остават към декларацията.

 

Заплащането на намаления размер на таксата, започват от началото на следващия месец, следващ месец от подаване на декларацията.