Обучения

Учебна 2021/2022 година

Вътрешноинституционална квалификация

Тема:

Дата:

Място:

Провел квалификацията:

„Адаптацията на децата при постъпването им в първа група в детската градина и педагогическото взаимодействие с родителите“

29.10.2021г.

онлайн

Стела Илчева- старши учител и Петя Радева- старши учител

„Игрите от времето на баба и дядо“

30.11.2021г.

онлайн

Кристияна Минова-учител, Валентина Кинчева –учител

„Играта – универсално средство за развитие и формиране на детската личност в предучилищна възраст“

16.12.2021г.

онлайн

Галя Ангелова –учител, Надежда Цанева-учител

„Активизиране на партньорството с родителите чрез съвременни форми на сътрудничество“

14.01.2022г.

присъствено

Даниела Динева-ст. учител, Иванка Андрова-учител

„Дихателни упражнения на закрито и открито за преодоляване на стреса и развитие на речта при децата от предучилищна възраст“

24.01.2022г.

онлайн 

Златина Тачева-гл. учител, Станка Костадинова-учител

„Арт терапия на открито за деца за създаване на позитивна среда“

15.02.2022г.

онлайн 

Нели Иванова-учител, Катя Христова-учител

„Обогатяване на детските емоции и социалната компетентност на децата в детската градина чрез художествената литература“

07.03.2022г.

онлайн 

Катя Янева-старши учител, Петя Вълкова-старши учител

„Краезнание в детската градина“

20.05.2022г.

присъствено

Тонка Кръстева-учител, Недялка Василева-учител

„Съвременни интерактивни техники и методическото им приложение в обучението по БЕЛ“

23.05.2022г.

присъствено

Теодора Фотева-старши учител, Донка Шавова-учител

„Математика в игри на открито“

25.05.2022г

присъствено

Керка Янакиева-старши учител, Даниела Рачева-учител

„Екипна работа в детската градина“

27.05.2022г.

присъствено

Златина Байчева-учител, Кристина Панчева-учител

Учебна 2022/2023 година

Вътрешноинституционална квалификация

Тема:Дата:Място:Провел квалификацията:
„Методика на обучението в първа възрастова група“24.10.2022г.присъственоПедагогически специалисти първо микрообединение
„Методика на обучението във втора възрастова група“25.10.2022г.присъственоПедагогически специалисти второ микрообединение
„Методика на обучението в трета възрастова група“26.10.2022г.присъственоПедагогически специалисти трето микрообединение
„Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детска градина“09.11.2022г.присъственоЗлатина Байчева- учител Калина Михова- учител
„Методика на обучението в четвърта възрастова група“23.11.2022г.присъственоПедагогическите специалисти на четвърто микрообединение
„Проблеми на детското речево развитие у децата от ПУВ“18.01.2023г.присъственоКристияна Минова – учител
Валентина Кинчева – учител
,,Сюжетно-ролеви игри – средство за развитие на активната мисловна дейност и речта на децата от втора възрастова група”01.02.2023 г.присъственоГаля Ангелова – учител
Надежда Цанева – учител
„Игра, мислене, реч“14.02.2023г.присъственоДаниела Динева – старши учител
„Народната приказка и нейното място в детската градина при 4-5 годишните деца“16.03.2023г.присъственоСтела Илчева- ст.учител
Даниела Колева- учител
„Стимулиране на детската речева активност чрез широко приложение на дидактични игри“21.03.2023гприсъственоСтанка Костадинова – учител
Петя Радева – старши учител
„Овладяване на езика и развитие на речта у тригодишните деца“27.03.2023г.присъственоДаниела Рачева – учител
Венцислава Ковачева – учител
„Училищна готовност – успешен преход от детска градина към училище“24.04.2023г.присъственоКатя Янева – старши учител
Петя Вълкова – старши учител
„Ролята на изкуството за развитие и стимулиране на монологичната свързана реч“03.05.2023г.присъственоТеодора Фотева- старши учител
Донка Шавова – учител
„У дома и в детската градина родна реч край мен звучи“19.05.2023г.присъственоНели Иванова – учител
Яна Христова – учител
„Разговорът и беседата – форма на диалогичната реч в детската градина“02.06.2023г.присъственоТонка Кръстева – учител
Нели Василева – учител

Учебна 2023/2024 година

Вътрешноинституционална квалификация

Тема:Дата:Място:Провел квалификацията:
„Изграждане на здравни навици и култура у малките деца“10.10.2023г.присъственоТеодора Фотева – старши учител
Донка Шавова – учител
„Игрите с пръсти за развитие на психомоторните умения и речта при 3-4г.“24.10.2023г.Катя Янева – старши учител
Петя Вълкова – старши учител
„Как да общуваме с родителите и да ги мотивираме? Ефективна комуникация.“14.11.2023г.присъственоТонка Кръстева – учител
Недялка Василева – учител
„Арт педагогически средства и игри за развитие на детската личност.“18.12.2023г.присъственоЗлатина Байчева – старши учител
Димитринка Воденичарова – учител
„Ролята на приказката в живота на четири-пет годишното дете.“11.01.2024г.присъственоВенцислава Ковачева -учител
Даниела Рачева – учител
„Тихите деца или как да помогнем на детето, търсещо помощ мълчаливо.“14.02.2024г.присъственоГаля Ангелова -учител
Надежда Цанева – учител

Външни квалификации 2022/2023г.

Тема:Дата:Място:Провел квалификацията:
„Агресията и насилието в детската градина и училището. Как да работим с агресивни деца и ученици. Стратегии за справяне и приобщаващи игри“  11.01.2022г.ОнлайнРЦПППО- гр. Бургас
„Нормативна уредба, регламентираща допълнителната подкрепа за личностното развитие в детската градина или училището“ 01.04.2022-02.04.2022г.ОнлайнРЦПППО- гр. Бургас
„Задължителна документация в личното дело на дете, на което се предоставя допълнителна подрепа за личностно развитие“04.04.2022-05.04.2022г.ОнлайнРЦПППО- гр. Бургас
„Процедура по осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището“05.04.2022-06.04.2022г.ОнлайнРЦПППО- гр. Бургас
„Екип за подкрепа на личностно развитие(ЕПЛР)- формиране и функции“06.04.2022-07.04.2022г.ОнлайнРЦПППО- гр. Бургас
„Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“29.07.2022г.НЦПКПС гр. БанкяМОН и НЦПКПС
„Учителят –  мениджър на класа“09.05.2022г.гр. ПомориеСРСНПБ
„Прилагане на инструмент за индетифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“06.06.2022-08.06.2022г.гр. БанкяМОН и НЦПКПС
„Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“30.11-02.12.2022г.гр. БанкяМОН и НЦПКПС
„Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“23.01.2023-
25.01.2023г.
гр. БанкяМОН и НЦПКПС
„Методика на обучението по БДП“05.12.2022гр.БургасТренинг и обучителен център „Щастие“
 „Формиране на умения за работа в екип в детската градина“ 03.06.2023г. – 04.06.2023г. присъствено СНЦ „Образование и технологии“
    

Външни квалификации 2023/2024г.

Тема:Дата:Място:Провел квалификацията: