План за взаимодействие родители

Извадка от правилника за дейността на ДГ „Делфин“

 

РОДИТЕЛИ

 

Чл.100. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

Чл.101. (1) Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина , както и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на детската градина , с учителите на групата и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят със съответната педагогическа програмна система в детската градина;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини по въпроси, свързани с предучилищното образование и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие.
 8. да оказват помощ на детското заведение за хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване на материалната база;
 9. родителите са информирани, че във връзка с проекти, открити ситуации, тържества и участия на децата в мероприятия се прави снимков материал, който се качва в сайта на ДГ;
 10. родителите участват в избора и работата на родителските активи и училищното настоятелство;

(2) Родителите имат следните задължения:

1.При постъпването в детското заведение родителите задължително представят всички необходими медицински документи, съгласно Наредба № 3 на МЗ и да подават информация (досие) от личните лекари за наличие на рискови фактори (наследствени заболявания; придобита обремененост и пр.)

На първите родителски срещи за учебната година родителите задължително се запознават от учителите на групата с техните  задължения  и отговорности: .

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в детската градина съобразно задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето ;
 2. да запишат при условията на чл.12 детето в задължителната подготвителна група в случаите на преместване в друго населено място или детска градина;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина и в предучилищната образователна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на правила в детската градина;
 4. 4. да спазват Правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да участват в родителските срещи;
 7. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

8.да спазват началото и края на учебната година;

9.да изпращат детето си в ДГ здраво, чисто и с удобни дрехи;

10.редовно и в срок да заплащат дължимата такса, съгласно утвърдените правила.

 1. Да опазват чисти местата, през които се движат с децата – пътеки, коридори, входни помещения и др.
 2. Да изпълняват стриктно предписанията на личния лекар за контролни прегледи и консултации по повод физическото и психическото здраве на децата.
 3. Родителите са задължени да споделят с педагогическите специалисти и медицинските сестри здравни проблеми – алергии, хронични заболявания и други личностни особености на детето.
 4. Родителите информират задължително педагогическите специалисти и медицинските сестри за евентуално неразположение, настъпило у дома или по друг повод, като при по-сериозен проблем е желателно да не водят детето в групата. Детето се приема в детското заведение след представяне на медицинска бележка – клинично здрав и не е в контакт с остри и заразни болести.
 5. Родителите са длъжни да оказват съдействие на педагогическите специалисти за бързото адаптиране на децата.
 6. Да съдействат за преодоляване на отрицателни навици от децата в детската ясла и подпомагат усвояването на полезните навици – измиване преди хранене и след игра, културно хранене, поддържане на лична хигиена и ежедневна смяна на бельо и дрехи, отучване от ползването на памперс, биберон.
 7. Децата в първа група постъпват без памперси и биберони освен в случаите, когато има медицински установен и доказан физиологичен проблем.
 8. Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация са длъжни да гарантират постигането на целите на предучилищното образование, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

     Чл.102./1/ Родителите са първи помощници, партньори и сътрудници на учителите в детската градина, както  и на медицинските сестри в детска ясла във възпитателно – образователния процес и осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детската градина;

1.Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.

2.Родителите оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в детската градина;

 1. Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски тройки на групите, които са посредник между училищно настоятелство и детското заведение за гарантиране на ефективен образователен процес;
 2. Родителите правят предложения пред родителския комитет и училищното настоятелство за подобряване на образователната работа и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации;
 3. Родителите участват в дейността на детската градина като подкрепят нейните инициативи в полза на децата : куклен театър, детски празници, екскурзии, наблюдения, разходки, трудови дни, общи тържества и мероприятия, участие в възпитателно – образователния процес на децата, Дни на „отворените врати” и др.
 4. По собствена инициатива и желание родителите могат да даряват групата с предмети  и материали или да спонсорират инициативи на детската градина, при пълно спазване отчетността Родителите оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и подобряване на материално-техническата база.

7.Децата се водят в детската градина най- късно до  8 ч. и 30 мин. При желание на родителите детето да се води в градината след 8 ч. и 30 мин. до директора се подава писмено заявление, подписана от родителя или настойника. Подадената молба се съхранява в досието на детето до края на учебната година .

8.В детската градина посещението може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е посещавало градина  се заплаща фиксирана  такса.

9.При безпричинно отсъствие на дете повече от един месец и неподадено заявление  до директора, детето се изписва от градината и се приема ново дете.

10.Родителите предават лично децата на учителите сутрин, като не ги пускат във входа на градината и не  ги оставят сами да влизат в групата. Учителите носят отговорност за децата само когато им са лично поверени.

11.При вземане на децата от градината се дават само на родителите. Ако родителите разрешават на непълнолетни братя или сестри  ,както и на близки или роднини да вземат деца от градината се подава заявление до директора , което се съхранява в досието на детето до края на учебната година.

12.Носят отговорност за това, че не са информирали учителите и медицинската сестра  за заболявания, които могат да доведат  до сериозни последствия.

13.При отсъствие на детето повече от десет календарни  дни  се представя медицински талон.

14.Децата, боледуващи от вирусни инфекции  и провеждащи лечение с антибиотици, не се премат до пълното им оздравяване и представяне на медицински талон.

 1. 15. При възникнал здравословен проблем, нараняване или друго тревожно състояние по време на престоя на детето в детското заведение се уведомяват родителите, които трябва да го вземат в максимално кратък срок след като бъдат информирани.
 2. При специфична проблематика на детето или нужда от диета, родителите уведомяват директора на детското заведение и медицинските сестри.
 3. Предоставят всички необходими документи, които доказват необходимостта от индивидуално меню от технолог в Община Бургас.

18.Осигуряват на децата си резервни дрехи в подходящи раници или торби.

 1. Да изпращат детето си в добър, чист и прегледен външен вид .

20.Забранява се воденето на болно или недоизлекувано дете в детската градина, поради повишен риск за здравето на цялата група.

21.Не се допуска  носенето на медикаменти или други консумативи в детската градина и предаването им  на  учителите,  които нямат медицинско образование  и  задължения,  свързани  с даването  на лекарства.

22.Родителите, след като вземат децата си от детската градина, да не се задържат на площадките на групите, с цел  да не се пречи на режима на издаване на останалите деца от групата от учителите или медицинските сестри.

 1. Родителите са длъжни да изпълняват препоръките на педагогическите специалисти и медицинските лица по отношение на здравето, възпитанието и социализацията на децата.
 2. Родителите са длъжни да съдействат и изпълняват препоръките по обща подкрепа във връзка с преодоляване на трудности в поведенчески или образователен план с цел превенция на обучителните затруднения, в т.ч. насоката към допълнителни изследвания и обследване в здравно заведение.
 3. Родителите да спазват препоръките и да съдействат на екипа за обща и допълнителна подкрепа.
 4. Родители не се допускат да влизат в занималните и сервизните помещения без разрешение на учителя, а по време на открити ситуации – с предварителна покана. Родителят няма право да влиза в пререкания с педагогическия специалист и да извършва саморазправа с деца.
 5. За даване на информация учителят звъни от личния си телефон и е желателно родителите да върнат разговора за тяхна сметка.
 6. При промяна на семейно положение (дори в случаите на живеещи на семейни начала), местоживеене, работно място, домашен или личен телефон родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете.
 7. Крайният час за вземане на детето от детската градина е 18.30 ч. Ако детето не бъде взето до този час, то се предава в 4 РПУ.
 8. Родителят да се явява в детското заведение в трезво състояние.
 9. При възникване на проблем, родителите се задължават да спазват йерархията, като информират първо педагогическите специалисти в групата, ако проблемът не може да бъде решен се информира директора.
 10. Имуществена отговорност носят и родителите, чиито деца, нанасят повреда на имущество на детската градина и се задължават да възстановяват нанесената щета в десетдневен срок от откриване на виновните.
 11. Забранява се на родителите да използват записващи и подслушвателни устройства, както и телефони без знанието на служителите в детската градина.

34.Родителите нямат право да накърняват достойнството и авторитета на учителите, съобразно законите  на Република България.

/2/.Детската градина извършва и допълнителни дейности, включени в образователната  й програма:

 1. школи по желание   и заплащане от  родителите , съобразно интересите на децата –  по футбол, народни танци  и други, извън таксата за детска градина.
 2. Периодично гостуват куклени театри или други представления за деца, за което  родителите  заплащат цената на билета и при нужда транспорта до съответната културна институция.

 /3/.Във връзка с различните рискове застрашаващи живота и здравето на децата  в детската градина се ЗАБРАНЯВА:

        Паркирането и влизането на лични автомобили в двора на градината.

        Водене на домашни любимци и оставянето им без надзор в двора на детската градина.

        Носенето и оставянето в шкафовете на децата дори на безобидни медикаменти / прахчета, хапчета, сиропи, и др./

        носенето и оставяне в гардеробите  на децата различни лакомства  солети, дъвки, сокове, близалки и др/.

        носенето на златни, сребърни и други накити, гердани, украшения, поради опасност от поглъщане, попадане в носа, ухото и т.н.

 носенето на опасни за здравето предмети  и играчки /ножчета, запалки, пинсети, отвертки и др. подобни/

        носенето и ползването на мобилни телефони и таблети .

Чл.103.Родителите ежедневно да  проверяват раниците на децата за опасни за здравето и живота им предмети от всякакъв вид.

Чл.104. За рождените дни на децата през летните месеци не се разрешават торти и сладкиши с крем, поради опасност от отравяния. През останалото време всички почерпки трябва да имат сертификат и дата на годност.

Чл.105. С оглед ползотворното сътрудничество и партньорство между детската градина и семейството в полза на детето е препоръчително:

        –  за всички проблеми да се уведомява директора;

        – всички недоразумения и спорове да се решават като се изслушат всички  засегнати страни.

Чл.106. При системно неизпълнение  на задълженията от страна на родителите, директора има право да отстрани детето. При повтарящи се многократно проблеми от подобно естество детето може да бъде отписано.

си в първа възрастова група децата се отглеждат, възпитават, социализират и обучават

Чл.118. (1) Отсъствието на децата от подготвителна група 5-годишни и подготвителна група 6-годишни по семейни причини през учебно време от 15.09 до 31.05 е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок- преди отсъствието на детето.

(2) За участие в спортни състезания, родителят предоставя документ за отсъствието на детето от съответния спортен клуб, който се предава на учителите в групите.

  (3) Отсъствието  на децата от яслана група, първа и втора възрастова група се  удостоверяват от родителите чрез представена медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини по образец на детската градина.

Чл.119. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група.

Чл.120.  За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се изисква представянето на документи по ал. 1.

Чл.125. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(2) Началният час на сутрешния прием в детска градина „Делфин“   е от 7,00 часа до 8,30 часа. Ако се налага родителите могат да водят децата и след този час, но закусили и след като предварително са уведомили учителите.

Чл.129. (1) Организацията на учебния ден включва:

Времево разписание Форми и дейности
7,00 – 8,40ч. Прием

Занимания по избор на децата

Утринно раздвижване

8,40ч. – 9,00ч. Сутрешна закуска
9,00 – 10,30ч. Педагогически ситуации и игри

Междинна закуска – плод

10,30 – 12,00ч. Разходки и игри на открито/

Допълнителни двигателни и приложни дейности/ Занимания по интереси /Дейности по избор на децата/Индивидуални занимания с деца/

Празници и развлечения за децата

12,00 – 12,30ч. Обяд
13,00 – 15,00ч.

 

Подготовка за сън и следобеден сън/ Индивидуални занимания с деца/ Работа с малки групи деца
15,30 – 16,00ч. Подвижни игри

Следобедна закуска

16,00 – 16,30ч. Организирани занимания и игри

Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

16,30 – 18,00 ч. Игри, в занималнята или на двора/

Свободни дейности по избор/

Изпращане

 

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на децата.

(3) Допуска изменение на дневното разписание по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.

Чл.130. (1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.

(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд.

(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.

(4) През летния период организацията на учебния ден се осъществява преобладаващо на открито.

Чл.131. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите.

(2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след предварителна уговорка с родителите и подаване на писмено заявление от тяхна страна.

(3) Не се допуска предаването на деца:

 1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;
 2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено съгласието си за това);
 3. на непълнолетни братчета или сестрички;
 4. на родители във видимо нетрезво състояние.

Чл.132. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието с организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца.

(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към детската личност и предполагаща партньорско взаимодействие между педагозите и семейството в интерес на детето.

Чл.133. След 18.00 ч. по уважителни причини налагащи закъснение на родителя децата се изпращат от помощник възпитателя  на съответната група  след писмено депозирано  и резюлирано заявление  до директора на детската градина.

Чл.134. Крайният час за напускането на детската градина е 18.30 ч. Ако детето не бъде взето до този час се предава в 4 РПУ.

 

ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЦАТА  В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Чл.233. Задължителното предучилищно образование е безплатно за децата.

Чл.234. Правото на безплатно образование се осигурява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и развитие на интересите и способностите на децата.

Чл.235. За посещението на децата в детската градина родителите ежемесечно заплащат такси.

Чл.236. Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината, съгласно Закона за местните данъци и такси  и Решение на Общински съвет град Бургас

      Чл.237. /1/.Таксите се заплащат задължително от първо до десето число на следващия месец, дори и когато детето отсъства  от съотвената група на детското заведение по семейни или здравословни  причини. При просрочие на този срок се заплаща лихва, съобразно основния лихвен процент определен от БНБ. До края на месеца таксата задължително трябва да бъде платена.

/2/ Таксите задължително  се заплащат при касиера на детското заведение от първо до десето число на месеца или чрез използване на онлайн платформа от родителите, които предварително са попълнили писмено заявление до директора на детското заведение.

          Чл.238. Присъствените дни се изчисляват от учителите или медицинските сестри на съответната група, според регистрираните присъствия на детето в дневника на групата, както и във ведомостта за пребиваване на децата в детска ясла.

         Чл.239. В детската градина посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите или настойниците.

За времето през което детето не е посещавало детската градина   се прилага Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас:

             /1/ Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ или болничен лист на родител или настойник за гледане на болно дете;

              /2/  Ако в случаите,  в които родителя не може да бъде издаден болничен лист, личният лекар удостоверява заболяването с медицински документ, който се предава най –късно до 30 число и  до 9.30 часа сутринта  на всеки месец в съответната група на детската градина, лично на учителите или медицинските сестри от детската ясла и се завежда във входящия дневник на групата и съответно на детската градина;

               /3/   Не се заплаща такса за времето, в което детската градина не работи  поради аварии или ремонт, карантина или други обективни причини /регламентирани със заповед на Кмета/, както и при отсъствие на детето за периода 01.06. до 31.08. За целта и директорът на детското заведение издава заповед за наложената нова организация на възпитателно – образователния процес /сборна група/. При присъствие на детето в детската градина / ясла за периода от 01 юни до 31 август се заплаща съответната диференцирана такса съобразно присъствения  ден.

             /4/  При отсъствие на детето за времето , за което има подадено заявление до директора на детската градина,  се заплаща определената постоянна и фиксирана месечна такса от 18.00 лв, независеща от броя посещения в месеца, съгласно раздел II от приложение №2 към настоящата Наредба;

              /5/  Децата могат да се вземат по всяко време, без да се освобождават от такса, когато предварително са уведомили учителите или медицинските сестри от съответната група;

              /6/ директорът на детската градина ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец, съгласно приложение №8 за всяко дете  от подготвителна задължителна предучилищна група, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини. Уважителни причини, съгласно чл.17, ал.5 от Постановление №167/15.08.2013г на МС са :

*ако за отсъствията е  представена медицинска бележка, документ от спортен клуб, в което детето членува или документ от ръководител на  танцова, музикална или друг вид школа, в която детето участва;

*ако отсъствията са  за периода 15 септември – 31 май  с уведомление от родителя;

*ако отсъствията са от 1 юни – 14 септември.

          Чл.240. Родители , които искат да ползват правото си на преференции или не заплащат такса задължително до 30.09. на всяка учебна година предоставят необходимите документи.

            Чл.241. /1/. Преференции за 25% такса ползват:

 • деца на самотни майки с баща неизвестен;
 • деца на родители, чийто доход на семейството е равен или по-нисък от минималната работна заплата на страната;

               /2/. Преференции за 50% такса ползват:

 • деца близнаци;
 • деца полусираци;
 • деца чийто родители са студенти редовно обучение;
 • когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски градини / ясли таксата на второто дете се заплаща с 50% намаление;
 • дете настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете настанено в приемно семейство.

          /3/.Такса не заплащат:

 • децата на които един от родителите е с 70% и с над 70% намалена рабатаспособност с решение на ТЕЛК или НЕЛК.;
 • деца сираци;
 • деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по Решение на ТЕЛК и НЕЛК;
 • третото и следващо дете на многодетни родители при условие , че три от децата не са навършили пълнолетие.

         Чл.242./1/.При ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или настойниците, подават декларация до детската градина (детска ясла). Декларацията, придружена с необходимите документи доказващи преференцията, се завеждат с входящ номер, който се предоставя от родителя (настойника).

         /2/.Необходими документи за освобождаване от такса:

 1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.3, т.1.
 2. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 3, т.2.
 3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.1, т.3.
 4. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по т.4, ал.3.

          /3/.Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 %:

 1. Копие на акт за раждане на деца-близнаци .
 2. Копие от акт за смърт на един от родителите .
 3. Служебна бележка от ВУЗ в случаите на двамата родители.
 4. Служебна бележка от друга детска градина (ясла), че другото дете посещава детска градина.
 5. Копие на Заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора сключен с приемното семейство за случаите по ал.2, т.5.

       /4/.  Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 25%:

 1. Копие на акт за раждане на детето .
 2. Удостоверение за доход на семейството за случаите.

        /5/  Копията на документите по ал.1,2,3 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват от длъжностното лице (касиер или ЗАС) в детското заведение. Копията остават към декларацията

 (6)  Заплащането на намаления размер на таксата започват от началото на следващия месец от подаване на декларацията.