Програми Община Бургас

Проекти на територията на детска градина „Делфин“

  • Проект на ПУДОС „Общуваме с природата в класна стая на открито“ с период на реализация м.октомври 2019г.
    Детското заведение кандидатства и по Национална програма „Успяваме заедно“.
  • Проект ДБФП № BG05M9OP001-2.056-0010-С01, „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ с период на реализация м.януари 2022г. до 15.09.2023г.
  • Проект  „С раница на гръб- покорявам всеки връх“ към Национална програма „Хубаво е в детската градина“ с период на реализация м. май 2023г.