Прием

Електронна система за записване на децата http://www.dzburgas.org/ 

Необходими документи за записване в детската градина:

Бланка-декларация-за-записване-в-ДГ

1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):

 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция Социално подпомагане и копие на договора, сключен с приемното семейство
 • адресна регистрация


Медицински
документи при постъпване на детето в детската градина

Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина!

 1. Копие на паспорта за имунизации
 2. Здравнопрофилактична карта /от личния лекар на детето/.
 3. Талон за общо здравословно състояниеот личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледиот личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИмикробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИпаразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.

Медицински документи при постъпване на детето в детската ясла

Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла!

 1. Кръв и уринасрокдни от датата на издаване.
 2. Микробиологиясрок 15 дни от датата на издаване.
 3. Паразитологиясрок 15 дни от датата на издаване.
 4. Васерманна един от родителите важи 6 месеца.
 5. Талон за общо здравословно състояние – от личния лекар на детето.
 6. Талон за проведени профилактични прегледи – от личния лекар на детето.
 7. Лична здравно-профилактична карта.
 8. Медицинска бележка – клинично здрав – важи 3 дни от дата на издаване.
 9. Копие на паспорта за имунизации.