Важна информация за всички родители!

Плащането на такси за детски градини и ясли е преустановено.

Уведомяваме Ви, че не се дължат такси за ползване на детски ясли и детски градини (във връзка с изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 1.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г. като са направени  изменения в чл. 283, ал. 1 и в чл. 298 ал. 3), но не отпадат таксите за допълнителните дейности на децата- народни танци, арт работилница, модерни танци и футбол.