Уважаеми родители във връзка с Наредба 5 чл. 10а, при наличие на регистрирана 14 дневна заболеваемост, над 250 на 100000 души / червена зона/ можете да извините отсъствията на децата си по лични причини.
Прилагаме статистика от НЦЗПБ:
 

Към 11.10.2021 г. област Бургас отговаря на условията.  Децата от трета и четвърта задължителна предучилищна група,  имат тази възможност за извиняване на отъствията.

Прикачаме и заявление за извиняване на отсъствията. Заявление отсъствия червена зона

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2021 г.)

(1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1. 

Бъдете здрави!