Отсъствия по семейни причини при деца от подготвителни групи

Отсъствията на децата от подготвителните групи – 5 и 6-годишни, по семейни причини са увеличени от 10 на 20 дни  за настоящата учебна 2020/2021 г. Това става с преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 5 за предучилищното образование, обнародвани в Държавен вестник. Отсъствия на малчуганите в задължителна предучилищна възраст по семейни причини са допустими след писмено уведомяване от родителите в срок.