На основание заповед № РД09-3205 от 13.11.2020г. и на основание чл.1 ал.2 от Предходните и заключителни разпоредби на Наредба №5 , във връзка с Препоръка на Регионална здравна инспекция – Бургас,и предложение  в ВХ.№1002-1616/09.11.2020г. от Димитър Николов, кмет на община Бургас.
  • В периода от 13.11.2020 г. до 13.12.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детските градини на територията на Бургас, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.
  • Отсъствията по т.1 са отсъствия по уважителни причини.