Днес открихме сезона на екскурзиите към клуб „Природа“ към Проект ДБФП № BG05M9OP001-2.056-0010-С01, „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, дейност 4 насърчаване участието на родители в образователния процес към община Бургас. Деца и родители  посетиха Зоологическата градина в гр. Айтос.

В първото полугодие към клуба децата се запознаха и обогатиха своите знания за растителния и животински свят в заобикалящата ни среда.

Чрез посещението в зоологическата градина, децата преживяха всичко, което бяха научили през изминалият период.

Денят беше  незабравим  и вълнуващ за децата от детска градина Делфин гр. Бургас.

Те видяха кафявата мечка, която се беше събудила от зимен сън и беше излязла от своята пещера, за да ги посрещне. Срещнаха още щраус, лама, пони, лебеди, пауни, сърничка и още много животни, но най-големи емоции децата събраха, когато видяха маймунското семейство.