Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Бургас, с разрешение на Министъра на образованието и науката, съгласно § 1, ал. 2 и 3 от Наредбата за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.), се увеличават дните на отсъствията по семейни причини на децата в задължителна предучилищна възраст на територията на Община Бургас, считано от 15.02. до края на месец февруари.