Във връзка с Препоръка на РЗИ-Бургас с изх.№ 07-65/12.02.2021 г.и предложение с вх.№1002-285/02.03.2021 г. от кмета на община Бургас.

В периода от 02.03.2021 г. до 31.03.2021 г. отсъствията на децата , записани за задължително предучилищно образование , в детски градини и училища  на територията ба община Бургас , се допуска по желание на родителя.